Privatumo politika

SHEISGLOWING.LT PRIVATUMO POLITIKA

DUOMENŲ VALDYTOJAS

She Is Glowing L.L.C.-FZ, įmonės kodas 2415006, valdanti svetainėje www.sheisglowing.lt registruojamus asmens duomenis. Svetainės elektroninio pašto adresas hello@sheisglowing.com, tel. Nr. 869467000

VARTOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

Projektas – tai Duomenų valdytojų www.sheisglowing.lt svetainėje sukurtas motyvacinio, mokomojo turinio She Is Glowing projektas. [G1]

Duomenų subjektas – fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas, kuris naudojasi Duomenų valdytojo paslaugomis, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje.

IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Klientas – Svetainėje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs Projekto She Is Glowing mėnesinę arba metinę narystę bei siekiantis gauti Svetainėje viešinamas verslo vystymo konsultacijų paslaugas[G2] .

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Duomenų valdytojų.

Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis www.sheisglowing.lt  svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių naudojimą.

Svetainė – tai Duomenų valdytojų valdomas tinklalapis www.sheisglowing.lt .

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Duomenų valdytojas tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite(-ėte) su Duomenų valdytojais.

Registruotis Svetainėje galite tik po to, kai susipažįstate su šia Privatumo politika ir tai patvirtinate. Mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš tai, kai registruojatės Svetainėje. Su Privatumo politika galite susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai domisi, užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti Svetainėje viešinamų paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Duomenų valdytojus įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

Duomenų valdytojai Asmens duomenis, renkamus Klientams lankantis Svetainėje, susijusius su Svetainėje teikiamomis paslaugomis, tvarko šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:

Asmens duomenys, pateikiami Kliento, kurių tvarkymo pagrindas – sutarties su Klientu sudarymas, o tikslas – patikrinti Kliento, jeigu jis yra juridinis asmuo, atstovo tapatybę iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį su Klientu, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo:

Kliento fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris;

Kliento juridinio asmens atstovo pareigos, vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, atstovavimo pagrindas, išrašas iš valstybinio registro apie juridinį asmenį, atstovaujančio asmens įgaliojimo kopija bei juose esantys duomenys.

Aukščiau nurodyti Asmens duomenys tvarkomi tol, kol teikiamos paslaugos; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Duomenų valdytojo reikalavimus bei Duomenų valdytojui vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.

Svetainėje taip pat renkami Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, prisijungimo prie lankytojų paskyrų laikas, Svetainės naršymo istorija ir data. Duomenys renkami statistikos tikslais. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google.org serveriuose. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Svetainėje Mes pateikiame informaciją apie slapukus (slapukų pagalba ketinamus rinkti asmens duomenis ir surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslus, slapukų saugojimo terminą, informacija apie tai, kad naudotojas bet kada savo sutikimą dėl slapukų įrašymo gali atšaukti, kai slapukai įrašomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu). Duomenų valdytojas sudaro galimybę Jums sutikti dėl slapukų įrašymo į svetainių lankytojo galinį įrenginį, kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai. Būtinieji slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu. Slapukai naudojami Svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos tikslais, renkant tokią informaciją apie Svetainės lankytojus: naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, vieta, laikas, kurį lankytojas lankėsi Svetainėje. Informacija dėl slapukų naudojimo Jums turi būti suteikta ir Jūsų sutikimas turi būti gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t. y. privalo būti išankstinis sutikimas dėl slapuko naudojimo. Tuo atveju, jei sutikimas buvo gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą gauti nereikia. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Mes tvarkome Asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Tiesioginės rinkodaros tikslais Duomenų valdytojas tvarko šiuos Asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenys tvarkomi nuo Duomenų subjekto sutikimo gavimo 5 (penkis) metus arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo. Jums atšaukus sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais), saugomas tik Jūsų sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti siunčiamų reklaminių pranešimų ir turite teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Svetainėje be šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kad galėtume tvarkyti naujienų prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, taip pat siųsti informacinius el. laiškus klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, mes naudojame automatizuotą el. laiškų siuntimo platformą Kajabi. Kajabi yra trečiasis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas gali perduoti Jūsų el. pašto adresus bei siunčiamos informacijos turinį. Kajabi teikdama el. laiškų siuntimo paslaugas, užtikrina šios srities standartus atitinkančių technologijų taikymą, tuo tikslu Kajabi gali savarankiškai rinkti informaciją apie el. laiško perskaitymo datą, duomenų subjekto veiksmus atidarius el. laišką bei kitą informaciją. Kajabi privatumo politiką galite rasti čia https://kajabi.com/policies/privacy .

Kiti tikslai.Duomenų valdytojas gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

Duomenų tvarkymo terminai. Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Duomenų valdytojas tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais terminais. Šioje Privatumo politikoje gali būti nurodyti konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR TVARKYTOJAI

Duomenų valdytojas tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus.

Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Duomenų valdytojui buhalterinės apskaitos, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

DUOMENŲ VALDYTOJO PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

Duomenų valdytojas yra sukūręs ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Instagram, Youtube.

Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėmis Facebook, Instagram, YouTube (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius projekto She Is Glowing Facebook, Instagram, YouTube paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant She Is Glowing įrašus socialinės žiniasklaidos tinkluose ar žiūrint vaizdo įrašus Youtube kanale, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojai Facebook, Instagram, YouTube, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų Facebook, Instagram, YouTube privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip Facebook, Instagram, YouTube paskyros administratorius, She Is Glowing parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgiant į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai She is Glowing suteikdami galimybę sukurti She Is Glowing paskyrą socialiniuose tinkluose ir ją administruoti gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu She Is Glowing negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai She Is Glowing sukūrus paskyrą socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti She Is Glowing projekto, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis Facebook, Instagram, YouTube apsilankant She Is Glowing paskyroje ar skaitant She Is Glowng pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkluose. Net, jei Jūs tik žiūrite į She Is Glowing pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti She Is Glowing pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su She Is Glowing per socialinį tinklą, apsilankant She Is Glowing paskyroje socialiniame tinkle ar stebint She Is Glowing įrašus jame Duomenų valdytojas gauna informaciją apie Jus. Duomenų valdytojo gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų valdytojo parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, ar esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį:

Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php;

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Instagram socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Instagram socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, ar esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį:

Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Instagram valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://help.instagram.com/519522125107875;

Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Instagram valdytojo slapukų politiką spauskite čia https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Policies%20and%20Reporting.

YouTube socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, kokius vaizdo įrašus žiūrite YouTube socialiniame tinkle, kokius kanalus prenumeruojate, kaip dažnai ir kiek laiko praleidžiate YouTube socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį:

Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo YouTube valdytojo privatumo ir slapukų politiką spauskite čia https://policies.google.com/privacy?hl=en.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Duomenų valdytojas savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie darbuotojai bei duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Jeigu norite registruotis Svetainėje, privalote pateikti savo elektroninį pašto adresą bei atsiskaitomosios banko kortelės numerį, tam, kad galėtumėte apmokėti She Is Glowing narystę, kuri gali būti arba metinė, arba mėnesinė. Registracijos/apmokėjimo metu Jums yra sukuriama paskyra. Paskyroje Jūs suvedate savo Asmens duomenis – vardą, pavardę, gimimo data, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik Jūs esate atsakingas už šių Asmens duomenų teisingumą. Jūs galite bet kuriuo metu koreguoti ar papildyti Asmens duomenis. Jūs galite kreiptis į Duomenų valdytoją elektroninio pašto adresu hello@sheisglowing.com dėl paskyros panaikinimo.

Jūs privalote saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis, jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Mes neatsakome, jeigu Jūsų Asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Jūsų tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Jūsų Asmens duomenimis, dėl Jūsų paties kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip šios Privatumo politikos, Svetainės naudojimo taisyklių, Duomenų valdytojo paslaugų teikimo sąlygų ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis į Duomenų valdytoją;

pateikęs prašymą raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

pateikęs prašymą raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;

reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas;

teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;

teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos mes pateiksime atsakymą.

She Is Glowing svetainės administratorės, veikdamos kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams.

Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: el. paštu hello@sheisglowing.com .

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Ši Privatumo politika nėra laikoma Duomenų valdytojo ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Duomenų valdytojas Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Svetainėje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

//new scroll