Paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos

SHEISGLOWING.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

Paslaugų teikėjas – MB “Ji Spindi”, įmonės kodas 305850354, adresas Kaunas, Kleboniškio g. 18-2, valdanti svetainėje www.sheisglowing.lt registruojamus asmens duomenis. Svetainės elektroninio pašto adresas hello@sheisglowing.com, tel. Nr. 869467000.

Projektas – tai Paslaugų teikėjo www.sheisglowing.lt svetainėje sukurtas motyvacinio, mokomojo turinio Dreams Club projektas, kuriame yra vedamos motyvacinio, edukacinio pobūdžio paskaitos, teikiama smulkiajam verslui reikalinga ir naudinga informacija. [G1]

Klientas – Svetainėje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs Projekto Dreams Club mėnesinę arba metinę narystę bei siekiantis gauti Svetainėje viešinamas verslo vystymo konsultacijų paslaugas.

Narystė – Kliento įsigyta mėnesinė arba metinė Projekto Dreams Club narystė, suteikianti Klientui galimybę naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis bei visais Svetainėje teikiamais privalumais.

Privatumo politika – Svetainėje patalpintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Duomenų valdytojų. Su Privatumo politika privaloma susipažinti registruojantis Svetainėje ir vėliau pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

Svetainė – tai Duomenų valdytojų valdomas tinklalapis www.sheisglowing.lt .

Taisyklės – šios naudojimosi Svetaine taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Svetainės bei Narystės teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas įsigyti metinę arba mėnesinę Narystę, naudotis Narystės teikiamas privalumais, stebėti kitų narių seminarus, paskaitas, gauti visą reikalingą informaciją verslui vystyti.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS

Klientas gali naudotis Naryste tik susipažinęs su Privatumo politika bei susipažinęs ir sutikęs su Naudojimosi taisyklėmis.

Klientas, pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su www.sheisglowing.lt Svetainės naudojimosi Taisyklėmis“,  o taip pat pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau su www.sheisglowing.lt Svetainės Privatumo politika“, patvirtina, kad jis įdėmiai, atidžiai perskaitė ir susipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, jos jam aiškios ir suprantamos, su naudojimosi Taisyklėmis jis sutinka laisva valia ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Klientas supranta, kad Privatumo politika yra skirta informuoti jį apie tvarkomus Asmens duomenis, jų saugojimo terminą, tvarkymo tikslus, pagrindus ir apimtį, o taip pat pateikti informaciją Klientui apie jo turimas Asmens duomenų subjekto teises bei jų įgyvendinimo tvarką. Taisykles bei Privatumo politiką galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Klientui atliekant apmokėjimą už Narystę, t. y. kuriant savo asmeninę paskyrą Svetainėje, o taip pat vėliau bet kuriuo metu Kliento asmeninėje paskyroje.

Aiškumo tikslas nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Klientas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis.

Paslaugų tiekėjas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems bent vieną iš apačioje pateikiamų taisyklių.

Paslaugų teikėjas turi teisę be atskiro perspėjimo iš dalies arba visiškai keisti Taisykles ir Privatumo politiką. Visi Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimai – papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Svetainėje, išskyrus atvejus, kai Svetainėje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė pakeitimų – papildymų įsigaliojimo data. Su visais Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimais – papildymais Klientas privalo susipažinti ir jų laikytis.

NAUDOJIMASIS SVETAINE

Procesas, susijęs su naudojimusi Svetaine, susideda  tokių etapų:

Klientas pasirenka kurią Narystę nori įsigyti mėnesinę arba metinę;

Apmokėjimo formoje Klientas suveda savo elektroninio pašto adresą ir pasirenka vieną iš apmokėjimo metodų:

Apmokėjimas kortele – pasirinkus šį apmokėjimo metodą, Klientas turi suvesti banko kortelės numerį, galiojimo terminą tam, kad kas mėnesį Paslaugų teikėjas galėtų atnaujinti Narystę. Atitinkamai, tą pačią kiekvieno mėnesio dieną, kurią buvo atliktas pirmasis Narystės apmokėjimas, yra nuskaičiuojamas Narystės mokestis. Jei Klientas pasirenka įsigyti metinę Dreams Club Narystę, jam yra nuskaičiuojamas vienkartinis metinės narystės mokestis, kuris yra automatiškai atnaujinamas nuo pirmosios įmokos prabėgus 12 mėnesių.

Apmokėjimas per Paypal – pasirinkus šį apmokėjimo metodą, Klientas suveda Paypal elektroninio pašto adresą ir tuomet yra vykdomas apmokėjimas pagal Paypal taisykles. Narystės atnaujinimas vykdomas taip, kaip tai nurodyti Taisyklių 3.1.2.1. punkte.

Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti asmens Narystę, jei automatinis Narystės mokesčio nuskaičiavimas nepavyksta 3 kartus ir Paslaugų teikėjui nepavyksta su šiuo asmeniu susisiekti.

Klientas Svetainėje taip pat gali atlikti testą, kurio metu yra nustatoma tinkamiausia knyga, pagal testo metu atsakytus klausimus. Šio proceso metu yra atliekami tokie veiksmai:

Klientas paspaudžia „PRADĖTI“ ir yra nukreipiamas į socialinį tinklą Facebook, kuriame pasirinkus nuorodą „Follow link“ jis yra nukreipiamas į testo puslapį;

Atsakius į visus testo klausimus Klientas įveda elektroninio pašto adresą, į kurį yra atsiunčiamas testo rezultatas.

Svetainėje taip pat galima įsigyti dovanų kuponą atliekant tokius veiksmus:

Klientas pasirenka funkciją „Padovanok“ ir yra nukreipiamas į elektroninio pašto dėžutę, kurioje reikia suvesti Narystės laikotarpį bei asmens, kuriam norima padovanoti Narystę, vardą.

DUOMENŲ PATEIKIMAS IR TAPATYBĖS NUSTATYMAS

Klientas, apmokėjęs Narystę ir norėdamas toliau tęsti naudojimąsi Svetainės teikiamomis paslaugomis, turi suvesti savo asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Klientui draudžiama įvesti ne savo, o kito asmens duomenis, jais naudotis kaip savo, tam neturint notarinio įgaliojimo atstovauti kitą fizinį asmenį. Klientas yra pilna apimtimi atsakingas už suvedamų duomenų teisingumą.

Tais atvejais, kai registracija yra atliekama juridinio asmens, o apmokėjimas vykdomas iš juridinio asmens atsiskaitomosios banko sąskaitos, Paslaugų teikėjas turi teisę paprašyti Kliento pateikti juridinio asmens įgaliojimą fiziniam asmeniui, kuris atliko registraciją bei inicijavo mokėjimo operaciją arba pateikti išrašą iš Juridinių asmenų registro, kuriame matytųsi atstovavimo teisę turintis asmuo. Įgaliojimas privalo būti pasirašytas juridinio asmens direktoriaus. Juridiniam asmeniui nepateikus paprašyto įgaliojimo ar išrašo iš Juridinių asmenų registro, Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti paslaugas.

[G2]

NARYSTĖS NUTRAUKIMAS

Norint  nutraukti She is Glowing Dreams Club Narystę, Klientas turi  apie tai pranešti el. paštu hello@sheisglowing.com likus bent 5 (penkioms) darbo dienoms iki sekančio  Narystės atnaujinimo apmokėjimo. Šią datą galima rasti prisijungus prie Dreams Club Narystės.

Jeigu Klientas apie Narystės atšaukimą praneša vėliau nei 5 (penkios) darbo dienos iki mėnesinės Narystės mokesčio atnaujinimo ir/ar jau  įvykus Narystės apmokėjimui, pinigai už einamąjį mėnesį nėra grąžinami.

Klientas pranešęs apie Narystės atšaukimą iš Projekto komandos gauna el. laišką su pasiūlymu sustabdyti narystę (1, 2, 3 mėnesiams) arba nutraukti neribotam laikui. Tik tuomet, kai Klientas atsako į šį laišką Narystė yra atšaukta arba sustabdyta.

Nutraukus Narystę, Kliento sumokėti pinigai už Narystę – nėra grąžinami. Remiantis LR galiojančiomis įstatymo nuostatomis, Klientui, kuriam suteiktos paslaugos ir už jas yra sumokėta – netenka teisės atsisakyti tokios sutarties nutraukimo. Klientas gali atsisakyti sutarties – Narystės, tik į priekį.

Atšaukus Narystę, Klientas ir toliau turės prieigą prie visų Dreams Club suteiktų paslaugų, seminarų, paskaitų iki Narystės galiojimo datos pabaigos. Visas Dreams Club Narystės turinys, paslaugos ir produktai visuomet išlieka Paslaugų teikėjo nuosavybe, kurią dauginti ir platinti yra griežtai draudžiama.

Jeigu Klientas nori mėnesinę Narystę pakeisti į metinę Narystę,  Klientas turi susisiekti su Paslaugų teikėju el. paštu hello@sheisglowing.com. Metinę Narystę pakeisti į mėnesinę Narystę bei susigrąžinti metinės Narystės mokestį nėra galimybės.

AUTORINĖS TEISĖS

Visa Svetainėje talpinama informacija ir turinys (vaizdo ir garso medžiaga, nuotraukos, elektroninės knygelės, gyvų vaizdo transliacijų įrašai, tekstinis turinys ir kt.) priklauso Svetainės savininkui.

Asmuo, prisijungęs prie šios Svetainės ir tapęs Klientu, įsipareigoja visą platformoje teikiamą turinį ir informaciją naudoti tik savo asmeniniais tikslais, asmeniniam tobulėjimui. Bet kokie bandymai šioje Svetainėje talpinamą medžiagą kopijuoti, platinti, dauginti, skelbti viešai, naudoti komercinei veiklai bei perduoti trečiosioms šalims yra griežtai draudžiami, o šiuos pažeidimus siekusiam atlikti arba atlikusiam asmeniui yra negrįžtamai pašalinama Narystė be galimybės ją įsigyti pakartotinai.

DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATAI

Duomenų saugumo nuostatai numatyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje, su kuria Klientas privalo susipažinti.

Klientas yra informuotas ir sutinka, kad jo Duomenis, pateiktus siekiant gauti Narystę, įsigyti dovanų kuponą ar atlikti tinkamiausios knygos testą, Paslaugų teikėjas valdys ir tvarkys šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas gautų ir tvarkytų šiuos jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė / pavadinimas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas. Kliento Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Kliento sutikimą. Kliento sutikimas reiškia, kad jis sutinka, jog Paslaugų teikėjas šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Klientui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Paslaugų teikėjo veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir pan. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį savo prašymą Paslaugų teikėjui Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, bet kada keisti, atnaujinti Paslaugų teikėjui pateiktus duomenis, reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, ištrinti ir apriboti duomenų tvarkymą, taip pat kitas Reglamente numatytas teises. Siekdamas pasinaudoti savo teisėmis, Klientas tai gali padaryti pateikęs rašytinį prašymą Paslaugų teikėjui  Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti tretiesiems asmenims asmeninės informacijos, su kuria buvo su​pa​žin​din​ta bendradar​biavimo pa​grindu. Tretiesiems asmenims Kliento duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka

ATSAKOMYBĖ

Klientas yra visiškai atsakingas už pateiktų patvirtinimų, duomenų bei dokumentų teisingumą, jų turinio atitikimą Taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei Klientas pateikia melagingus patvirtinimus, netikslius duomenis, negaliojančius dokumentus, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Kliento Paslaugų teikėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

Nesilaikydamas Taisyklių, Klientas prisiima riziką dėl atsiradusių padarinių ir įgyja pareigą atlyginti Paslaugų teikėjo bei trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento patirtus nuostolius, jei jie patirti nesilaikant Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Klientui buvo suteikta.

PAKEITIMAI

Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti aukščiau išdėstytas taisykles ir sąlygas. Įvykus pakeitimams, apie tai bus pranešta šiame Svetainės puslapyje, o tolimesnis Svetainės lankymas ir joje teikiamų paslaugų naudojimas patvirtina, kad tai darantis asmuo su šia sąlyga sutinka.

Naudojimasis Svetaine bei joje teikiamomis paslaugomis patvirtina jūsų sutikimą su šiame puslapyje išdėstytomis Paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis. Kilus klausimams prašome susisiekti el. paštu hello@sheisglowing.com.

//new scroll